• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กิจกรรมจิตอาสา สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ -นำส่งถุงปันสุข มอบแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564

     นายสุริยะ ดิษเจริญ นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยนายธวัชชัย โพธิ์ชนะ รองนายกสโมสรนักศึกษาฯฝ่ายวิชาการ นายอดิเทพ คุ้มปริยัติ รองนายกสโมสรนักศึกษาฯฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำถุงปันสุข จากท่านพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และ ดร. นงรัตน์ อิสโร เลขานุการองคมนตรี เครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่ม NSRU ไปมอบให้แก่ประชาชนในชุมชนสถานีรถไฟปากน้ำโพ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564

     โดยกิจกรรมในครั้งนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการจัดการทรัพย์สิน อาจารย์ปรัศนีย์ นัยนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา คณะกรรมการสภานักศึกษา คณะกรรมการและสมาชิกองค์การบริหารนักศึกษา และวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการ