• ห้องแอร์
 • สัญญาณ Intenet แบบ WiFi
 • ไม่มี Projector
 • ไม่มี เครื่องขยายสัญญาณเสียง
 • สามารถรองรับผู้เข้าใช้จำนวน 15 คน

 • ห้องแอร์
 • สัญญาณ Intenet แบบ WiFi
 • มี Projector
 • มี เครื่องขยายสัญญาณเสียง
 • สามารถรองรับผู้เข้าใช้จำนวน 40 คน

 • ห้องแอร์
 • สัญญาณ Intenet แบบ WiFi
 • ไม่มี Projector
 • ไม่มี เครื่องขยายสัญญาณเสียง
 • สามารถรองรับผู้เข้าใช้จำนวน 12 คน

 • ห้องแอร์
 • มี Projector
 • เครื่องขยายสัญญาณเสียง
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Windows 10 CPU Intel Core i5
 • สัญญาณ Intenet แบบ Ethernet และ WiFi
 • สามารถรองรับผู้เข้าใช้จำนวน 30 คน

 • ห้องแอร์
 • มี Projector
 • เครื่องขยายสัญญาณเสียง
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Windows 10 CPU Intel Core i5
 • สัญญาณ Intenet แบบ Ethernet และ WiFi
 • สามารถรองรับผู้เข้าใช้จำนวน 29 คน
กิจกรรมคณะครุศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนประมวลภาพบรรยากาศ งานลูกทุ่งคืนถิ่นไทย 20 ธันวาคม 2560
งานเทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560การประชุมโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2560
คณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลงานอบรม STEM Education สเต็มศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2560
พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพิธีสดุดีพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐พิธีการประชุมกีฬาและแถลงข่าวประถมสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ นครสวรรค์เกมส์ ครั้งที่ 24 วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560
โครงการบายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์น้องพี่เข้าร่วมการประชุมระดับชาติการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พิธีไว้ครูมหาวิทยาลัยราชภภัฏนครสวรรค์พิธีประกาศเจตนารมย์ ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประชุมอาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ถึงวันที่

พัฒนาโดย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานประจำสู่งานวิจัย สำนักงานคณบดี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Education Nakhon Sawan Rajabhat University