• ËéͧáÍÃì
 • ÊÑ­­Ò³ Intenet Ẻ WiFi
 • äÁèÁÕ Projector
 • äÁèÁÕ à¤Ã×èͧ¢ÂÒÂÊÑ­­Ò³àÊÕ§
 • ÊÒÁÒöÃͧÃѺ¼Ùéà¢éÒãªé¨Ó¹Ç¹ 15 ¤¹

 • ËéͧáÍÃì
 • ÊÑ­­Ò³ Intenet Ẻ Ethernet áÅÐ WiFi
 • ÁÕ Projector
 • ÁÕ à¤Ã×èͧ¢ÂÒÂÊÑ­­Ò³àÊÕ§
 • ÊÒÁÒöÃͧÃѺ¼Ùéà¢éÒãªé¨Ó¹Ç¹ 40 ¤¹

 • ËéͧáÍÃì
 • ÊÑ­­Ò³ Intenet Ẻ WiFi
 • äÁèÁÕ Projector
 • äÁèÁÕ à¤Ã×èͧ¢ÂÒÂÊÑ­­Ò³àÊÕ§
 • ÊÒÁÒöÃͧÃѺ¼Ùéà¢éÒãªé¨Ó¹Ç¹ 12 ¤¹

 • ËéͧáÍÃì
 • ÁÕ Projector
 • à¤Ã×èͧ¢ÂÒÂÊÑ­­Ò³àÊÕ§
 • à¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì Ãкº»¯ÔºÑµÔ¡Òà Windows 10 CPU Intel Core i5
 • ÊÑ­­Ò³ Intenet Ẻ Ethernet áÅÐ WiFi
 • ÊÒÁÒöÃͧÃѺ¼Ùéà¢éÒãªé¨Ó¹Ç¹ 30 ¤¹

 • ËéͧáÍÃì
 • ÁÕ Projector
 • à¤Ã×èͧ¢ÂÒÂÊÑ­­Ò³àÊÕ§
 • à¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì Ãкº»¯ÔºÑµÔ¡Òà Windows 10 CPU Intel Core i5
 • ÊÑ­­Ò³ Intenet Ẻ Ethernet áÅÐ WiFi
 • ÊÒÁÒöÃͧÃѺ¼Ùéà¢éÒãªé¨Ó¹Ç¹ 29 ¤¹
กิจกรรมคณะครุศาสตร์
ประมวลภาพบรรยากาศ งานลูกทุ่งคืนถิ่นไทย 20 ธันวาคม 2560งานเทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรีโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
การประชุมโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2560คณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลงาน
อบรม STEM Education สเต็มศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2560พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพิธีสดุดีพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
พิธีการประชุมกีฬาและแถลงข่าวประถมสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ นครสวรรค์เกมส์ ครั้งที่ 24 วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 โครงการบายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์น้องพี่
เข้าร่วมการประชุมระดับชาติการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพิธีไว้ครูมหาวิทยาลัยราชภภัฏนครสวรรค์
พิธีประกาศเจตนารมย์ ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประชุมอาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาคณะครุศาสตร์

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ถึงวันที่

พัฒนาโดย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานประจำสู่งานวิจัย สำนักงานคณบดี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Education Nakhon Sawan Rajabhat University