บริการสำหรับนักศึกษา

ห้องสมุดดิจิทัล

เพื่อส่งเสริมการอ่าน การค้นหาข้อมูลเป็นไปด้วยความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ฐานข้อมูลงานวิจัย

นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลความรู้ขากแหล่งฐานข้อมูลงานวิจัย สามารถโหลดวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม

NSRU Regis

บริการห้องทะเบียน จากฝ่ายทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

NSRU Mail

บริการ Email ที่นักศึกษาสามารถใช้สิทธิ์สำหรับการรับบริการจาก Google App for Education ฟรี

Internet & Software

นักศึกษาสามารถรับสิทธิ์บริใช้งานอินเทอร์เน็ต และ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ที่เปิดให้บริการ

Microsoft Office 365

นักศึกษาขอรับสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Office 365 ได้ฟรี

คลังความรู้เพื่อการแบ่งปัน

สืบค้นข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ NSRU Knowledge Sharing

ปฏิทินบัณฑิต

Image
แสดงรายละเอียด

ปฏิทินสอบวิทยานิพนธ์ ดุษฎีบัณฑิต

Image
แสดงรายละเอียด

ปฏิทินสอบวิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต

Image
แสดงรายละเอียด

ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ ป.วิชาชีพครู 1/2564

Image
แสดงรายละเอียด

ปฏิทินกิจกรรมวิชาการบัณฑิตศึกษา 1/2564

Image
แสดงรายละเอียด

ปฏิทินกิจกรรมวิชาการบัณฑิตศึกษา กรณีรักษาสภาพ 1/2564

บัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นศูนย์กลาง ต่อการพัฒนาที่พร้อมด้วย
ความเชี่ยวชาญ, ด้านวิชาการ, นักวิจัย และ นักพัฒนา เพราะที่นี่ คือแหล่งเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด.

ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณค่าใช้จ่าย เหมาตลอดหลักสูตร

ปริญญาเอก

420,000.-

 • 70,000.-
 • 70,000.-
 • 70,000.-
 • 70,000.-
 • 70,000.-
 • 70,000.-
 • 1,500.-
 • 2,000.-
 • 100.-

ปริญญาโท+วิชาชีพครู

135,000.-

 • 27,000 .-
 • 27,000 .-
 • 27,000 .-
 • 27,000 .-
 • 27,000 .-
 • 1,500.-
 • 2,000.-
 • 100.-

ปริญญาโท

100,000.-

 • 20,000 .-
 • 20,000 .-
 • 20,000 .-
 • 20,000 .-
 • 20,000 .-
 • 1,500.-
 • 2,000.-
 • 100.-

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

35,000.-

 • 15,000.-
 • 10,000.-
 • 10,000.-
 • 100.-

เมูนที่ใช้บ่อย