• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้บริหารและสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสิงโตกว๋องสิว ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินการ ชอัมพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม ผู้ช่วยคณบดีศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสิงโตกว๋องสิว ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์