• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการแนะนำผู้บริหาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และตัวแทน คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ต่อด้วยการบรรยายแนะนำการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การบรรยายแนะนำการใช้สิทธิ์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จากฝ่ายกองทุน และสุดท้ายเป็นการแนะนำ ทีมงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พื้นที่การศึกษาย่านมัทรี