• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดผลิตสื่อเสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 2 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
"การประกวดผลิตสื่อเสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ”
ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งทีี่ 6 
ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566