• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอแสดงความยินดีกับนายสาธิต พุ่มชุ่ม ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาสังคมศึกษา

ขอแสดงความยินดี นายสาธิต พุ่มชุ่ม นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏนครสวรรค์

ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาสังคมศึกษา ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5”

บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ โดยใช้การจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3