• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการการจัดความรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัยและการจัดเรียนการสอน

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการจัดความรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัยและการจัดเรียนการสอน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ คูณแก้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากร การบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 931 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์