• ห้องแอร์
 • สัญญาณ Intenet แบบ WiFi
 • มี Projector
 • มี เครื่องขยายสัญญาณเสียง
 • สามารถรองรับผู้เข้าใช้จำนวน 10 คน • ห้องแอร์
 • สัญญาณ Intenet แบบ WiFi
 • มี Projector
 • มี เครื่องขยายสัญญาณเสียง
 • สามารถรองรับผู้เข้าใช้จำนวน 40 คน • ห้องแอร์
 • มี Projector
 • เครื่องขยายสัญญาณเสียง
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Windows 10 CPU Intel Core i5
 • สัญญาณ Intenet แบบ Ethernet
 • สามารถรองรับผู้เข้าใช้จำนวน 29 คน • ห้องแอร์
 • มี Projector
 • เครื่องขยายสัญญาณเสียง
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Windows 10 CPU Intel Core i5
 • สัญญาณ Intenet แบบ Ethernet และ WiFi
 • สามารถรองรับผู้เข้าใช้จำนวน 29 คน • ห้องแอร์
 • Smart Board
 • เครื่องขยายสัญญาณเสียง
 • สัญญาณ Intenet แบบ Ethernet และ WiFi
 • สามารถรองรับผู้เข้าใช้จำนวน 30 คน • ห้องแอร์
 • Smart Board
 • เครื่องขยายสัญญาณเสียง
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Windows 10
 • สัญญาณ Intenet แบบ Ethernet และ WiFi
 • สามารถรองรับการบันทึกภาพวิดีโอ
 • สามารถรองรับผู้เข้าใช้จำนวน 30 คน • ห้องแอร์
 • Projector
 • เครื่องขยายสัญญาณเสียง
 • สัญญาณ Intenet แบบ Ethernet และ WiFi
 • สามารถรองรับผู้เข้าใช้จำนวน 250 คน

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ถึงวันที่

พัฒนาโดย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานประจำสู่งานวิจัย สำนักงานคณบดี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Education Nakhon Sawan Rajabhat University