Image

รับสมัครทุนการศึกษาของมูลนิธิอายิโนโมโต๊ะ ภายใต้ชื่อโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" จำนวน 50 ทุน ในอัตราทุนละ 30,000 บาท ต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษา ให้แก่นิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ไฟล์เอกสาร : 2021-11-08_1516302573.jpg

เมูนที่ใช้บ่อย