ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

เมูนที่ใช้บ่อย