บริการสำหรับนักศึกษา

ทุนการศึกษา

กองทุนเพื่อการศึกษา กยศ. กรอ. และอื่นๆ

ธรรมนูญนักศึกษา

ระเบียบธรรมนูญนักศึกษา

สอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์

เช็คตารางการสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์

สุขภาพ อุบัติเหตุ

สิทธิ์การเข้าถึงการรักษาพยาบาลและอุบัติเหตุของนักศึกษา

ระบบสารสนเทศ

บริการระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา

Microsoft Office 365

นักศึกษาขอรับสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Office 365 ได้ฟรี

คลังความรู้เพื่อการแบ่งปัน

สืบค้นข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ NSRU Knowledge Sharing

E-Learning

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

ตารางเรียน/ตารางสอน

ค้นหาข้อมูลตารางเรียน ตารางสอน ของนักศึกษาและอาจารย์

ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มุ่งมั่น พัฒนาสมรรถนะ
ส่งเสริมด้านกิจกรรม การเรียนรู้ เสริมสร้างตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มาตรฐานวิชาชีพครู

เมูนที่ใช้บ่อย