Image

 คุณสมบัติ ของจักรกลฯ (รถตัด) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ชั่วคราว) แผนก บัญชีและธุรการ ฝ่ายเครื่องจักกลการเกษตร รับ 2 อัตรา (ชายหรือหญิงก็ได้)

โทร 082-5646698เมูนที่ใช้บ่อย