Image

ด้วยทางกองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักศึกษาของคณะครุศาสตร์ได้รับทราบ และเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่โลกการทำงาน (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์) 

ไฟล์เอกสาร : 2021-12-01_1487342427.pdf

เมูนที่ใช้บ่อย