Image

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและการอภิปรายกลุ่มด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในรูปแบบ(ออนไลน์) ที่ทางกองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูลความรู้ให้กับตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและกับการเรียนการสอนในปัจจุบันได้

ไฟล์เอกสาร : 2022-01-14_477826737.pdf

เมูนที่ใช้บ่อย