ชื่อหลักสูตร

       ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

       ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration

       หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เป็นหลักสูตรที่ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาตนเองเป็นหลักสูตรที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่พัฒนาท้องถิ่น และยังสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้กับคณาจารย์สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • ผู้บริหารการศึกษา
 • ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับและทุกสังกัดทั้งของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน
 • ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษาเอกชน
 • นักวิชาการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาทั้งของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาทั้งของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน
 • นักวิจัยการศึกษาในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
 • ศึกษานิเทศก์ในหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน
วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
 • ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา

รายละเอียด

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
แผน ก (2) แผน ข
1. รายวิชา
    1.1 หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 6
    1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน (27) (23)
          1.2.1 บังคับ 21 21
          1.2.2 เลือกไม่น้อยกว่า 6 12
2. วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
    2.1 วิทยานิพนธ์ 12 -
    2.2 และการค้นคว้าอิสระ - 6
3. วิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 45 45

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1125212 การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ 3(2-2-5)
1165101 หลัก และทฤษฎีการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
1006002 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)
1145204 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
รวม 12

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1165601 การจัดการคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
1165102 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3(2-2-5)
1165301 นักบริหารยุคดิจิทัล 3(2-2-5)
xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3(2-2-5)
รวม 12

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1165109 การบริหารกิจกรรมนักเรียน 3(2-2-5)
1165104 การบริหารทรัพยากรและสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
1166658 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 3(120)
xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3(2-2-5)
รวม 12

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1165903 วิทยานิพนธ์ 12
1112101 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา 3(2-2-5)
รวม 12

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1125212 การจัดการหลักสูตรและการเรียนร 3(2-2-5)
1165101 หลัก และทฤษฎีการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
1006002 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)
1145204 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
รวม 12

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1165601 การจัดการคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
1165102 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3(2-2-5)
1165301 นักบริหารยุคดิจิทัล 3(2-2-5)
xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3(2-2-5)
รวม 12

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1165109 การบริหารกิจการนักเรียน 3(2-2-5)
1165104 การบริหารทรัพยากรและสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
1166658 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 3(120)
xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3(2-2-5)
รวม 12

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3(2-2-5)
xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3(2-2-5)
1165902 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6
1112101 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา * 3(2-2-5)
การสอบประมวลความรู้
รวม 12
หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิต
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาทั้งภายในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้บริหาร ผู้สอน หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามที่กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ความเห็นชอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป หรือกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นควรให้สมัครเข้าศึกษาได้
 • ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการตามขอบข่ายเนื้อหาซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป
 • ผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดคุณลักษณะและความรู้ความสามารถทางวิชาการและพื้นฐานการวิจัยที่จำเป็นต่อการศึกษาระดับมหาบัณฑิต

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน ประธานหลักสูตร

กศ.ด.(บริหารการศึกษา)
ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
ศษ.บ.(การบริหารการศึกษา)
กศ.บ.(การแนะแนว)

Telephone : 08-1707-7910

e-Mail : teeppipat@nsru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง กรรมการ

ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ศษ.ม.(การวัดและการประเมินผลการศึกษา)
ค.บ.(วัดผลการศึกษา)

Telephone : 08-6925-4466

e-Mail : satorn2511@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ กรรมการ

ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ศษ.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์)

Telephone : 08-5530-3456

e-Mail : paponsan@gmail.com

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู อาจารย์ประจำหลักสูตร

กศ.ด.(การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา)
กศ.ม.(การวิจัยการศึกษา)
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

Telephone : 08-7208-0766

e-Mail : saypu21@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ ด้วงสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตร

ค.ด.(การจัดการศึกษาและการเรียนรู้)
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)
กศ.บ.(การประถมศึกษา)

Telephone :

e-Mail :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ งามนิล อาจารย์ประจำหลักสูตร

ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
ค.ม.(นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

Telephone : 08-7524-9659

e-Mail : suthathip.n@nsru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพจน์ แนบเนียน อาจารย์ประจำหลักสูตร

ค.ด.(การบริหารการศึกษา)
ค.ม.(พุทธบริหารการศึกษา)
ค.อ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)

Telephone :

e-Mail : teerapod.n@nsru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันธวัช นุนารถ อาจารย์ประจำหลักสูตร

ค.ด.(การบริหารการศึกษา)
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

Telephone : 08-1491-4555

e-Mail : nuntawatnunart.nn@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินกร ชอัมพงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร

ค.ด.(การบริหารการศึกษา)
กศ.ม.(พลศึกษา)
ศศ.บ.(พลศึกษา)

Telephone : 09-6662-2428

e-Mail : korn_penu@hotmail.com

ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม อาจารย์ประจำหลักสูตร

กศ.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)

Telephone : 08-4123-4892

e-Mail : kraiwit.liw@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ทวี อาจารย์ประจำหลักสูตร

ศษ.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
วท.ม.(ฟิสิกส์)
ค.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร์)
กศ.บ.(ฟิสิกส์)

Telephone : 08-9224-6575

e-Mail : supachai.t@nsru.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

ศษ.ด(หลักสูตรและการสอน)
ศษ.ม.(สังคมศึกษา)
ค.บ.(การประถมศึกษา)

Telephone : 08-1727-7827

e-Mail : maew747@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา อาจารย์ประจำหลักสูตร

ปร.ด(วิจัย วัดผล และสถิติทางการศึกษา)
กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา)
ค.บ.(คณิตศาสตร์)

Telephone : 08-9958-0679

e-Mail : bubpha_j@hotmail.com

เมูนที่ใช้บ่อย