ชื่อหลักสูตร

       ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

       ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Computer Education

       หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เน้นผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นครูและนักวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา ที่สามารถออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมสมัย สอดคล้องกับสภาพการณ์ด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน และบูรณาการกับภารกิจหลักของวิชาชีพ สามารถแสวงหาความรู้และมีทักษะด้านการวิจัยเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และพัฒนาการศึกษาของชาติให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  • ผู้สอน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงระดับอุดมศึกษา
  • ครูคอมพิวเตอร์
  • นักเทคโนโลยีการศึกษา
  • นักวิชาการ
  • อาชีพอิสระ
วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
  • ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา

รายละเอียด

แบบปกติ
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
แผน ก (2) แผน ข
1. วิชาพื้นฐาน 6 6
2. วิชาเฉพาะด้าน (21) (27)
    - วิชาบังคับร่วม 15 15
    - วิชาเลือก 6 12
3. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 12 6
4. วิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต
รวมทั้งหมด 39 39
แบบเพิ่มเติมวิชาชีพครู
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
แผน ข
1. วิชาพื้นฐาน 6
2. วิชาเฉพาะด้าน (33)
    - วิชาบังคับร่วม 15
    - วิชาบังคับเฉพาะ(วิชาชีพครู) 18
    - วิชาเลือก 12
    - ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 9
3. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 6
4. วิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต
รวมทั้งหมด 66

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1136101 เทคนิคและวิธีการสอนคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
1136601 หลักการปัญญาประดิษฐ์และการเขียนโปรแกรม 3(3-2-5)
1136102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาขั้นสูง 3(0-0-6)
3326701 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
รวม 12

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1136602 การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์เพื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5)
3316702 สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
1006002 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา* 3(3-0-6)
1136901 วิทยานิพนธ์ 31 6
รวม 12
หมายเหตุ* วิชาที่ไม่นับรวมหน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
3316604 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
3316902 วิทยานิพนธ์ 2 6
รวม 9

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
331xxxx รายวิชาเลือก 1 3(2-2-5)
1147902 รายวิชาเลือก 2 3(2-2-5)
รวม 6

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1136101 เทคนิคและวิธีการสอนคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
1136601 หลักการปัญญาประดิษฐ์และการเขียนโปรแกรม 3(3-2-5)
1136102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาขั้นสูง 3(3-0-6)
3326701 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา* 3(3-0-6)
รวม 9
หมายเหตุ* วิชาที่ไม่นับรวมหน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1136602 การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์เพื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5)
3316702 สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
3316604 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
3326703 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
รวม 12

ภาคการศึกษาที่ 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1136XXX วิชาเลือก 1 3(2-2-5)
1136XXX วิชาเลือก 2 3(2-2-5)
1136XXX วิชาเลือก 3 3(3-0-6)
รวม 9

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1136XXX วิชาเลือก 1 3(2-2-5)
1136XXX วิชาเลือก 2 3(2-2-5)
3316905 การค้นคว้าอิสระ 3 3
รวม 9

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1136XXX วิชาเลือก 3 3(2-2-5)
1136XXX วิชาเลือก 4 3(2-2-5)
3316906 การค้นคว้าอิสระ 2 3
รวม 9

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
3316706 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
1136102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาขั้นสูง 3(3-0-6)
3316702 สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
3316703 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
1006002 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา* 3(3-0-6)
3006801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(30)
รวม 13
หมายเหตุ* วิชาที่ไม่นับรวมหน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
3316202 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
3316701 จริยธรรมและความเป็นครูคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
1136704 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครูคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
1136707 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และการประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6)
1136603 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1006802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 2 2(60)
รวม 17

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1136101 เทคนิคและวิธีการสอนคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
1136601 หลักการปัญญาประดิษฐ์และการเขียนโปรแกรม 3(3-2-5)
3316905 การค้นคว้าอิสระ 1 3
1136XXX วิชาเลือก 4 3(2-2-5)
1006803 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 3(240)
รวม 15

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
3316604 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
1136602 การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์เพื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5)
3316906 การค้นคว้าอิสระ 2 3
1006804 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3(240)
รวม 12
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาอื่นๆ และมีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี(เมื่อรับเข้าศึกษาต่อต้องลงเรียน / อบรมวิชาพื้นฐานที่หลักสูตรกำหนดไว้)
  • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธเษม ประธานหลักสูตร

ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

Telephone : 06-1689-2626

e-Mail : puttasem@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย พิลึก กรรมการ

Ph.D. (Information Technology)
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา

Telephone : 09-4601-6404

e-Mail : woodiefamous@gmail.com

ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม กรรมการ

กศ.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)

Telephone : 08-4123-4892

e-Mail : kraiwit.liw@gmail.com

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภราดร พิมพันธุ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร

ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)
กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ศป.บ.(การออกแบบนิเทศศิลป์)

Telephone : 08-7729-5684

e-Mail : paradorn.p@nsru.ac.th

ดร.กุลรภัส เทียมทิพร กรรมการ

ปร.ด.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

Telephone : 09-1839-5651

e-Mail : kulrapas.t@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันธวัช นุนารถ อาจารย์ประจำหลักสูตร

ค.ด.(การบริหารการศึกษา)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

Telephone : 08-1491-4555

e-Mail : nuntawatnunart.nn@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ พนาวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร

ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

Telephone : 08-9158-3640

e-Mail : naruepon.p@nsru.ac.th

ดร.ถิรภัทร มีสำราญ อาจารย์ประจำหลักสูตร

Ph.D.(Computer Science and Engineering)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

Telephone : 056-219100 #1160

e-Mail : thiraphat.m@nsru.ac.th

เมูนที่ใช้บ่อย