คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง แต่งตั้ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานกรรมการ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ
3 รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ ประธานหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กรรมการ
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กรรมการ
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณราย เทียมทัน ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กรรมการ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ทวี ประธานหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กรรมการ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธเษม ประธานหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา กรรมการ
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ปาณาวงษ์ ประธานหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา กรรมการ
11 ดร.กุลรภัส เทียมทิพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กรรมการและเลขานุการ
12 นายวุฒิพงศ์ ฝ่ายอุปละ นักวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ
13 นางสาวณัฐชา นิ่มทอง นักวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ

เมูนที่ใช้บ่อย