คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง แต่งตั้ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานกรรมการ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ
3 อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินกร ชอัมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ ประธานหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กรรมการ
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กรรมการ
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณราย เทียมทัน ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กรรมการ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ทวี ประธานหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กรรมการ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธเษม ประธานหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา กรรมการ
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ปาณาวงษ์ ประธานหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา กรรมการ
11 อาจารย์ ดร.กุลรภัส เทียมทิพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กรรมการและเลขานุการ
12 นางสาวสาลินี ทรัพย์รวงทอง นักวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ
13 นางสาวณัฐชา นิ่มทอง นักวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ

เมูนที่ใช้บ่อย