บริการสำหรับนักศึกษา

ห้องสมุดดิจิทัล

เพื่อส่งเสริมการอ่าน การค้นหาข้อมูลเป็นไปด้วยความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ฐานข้อมูลงานวิจัย

นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลความรู้ขากแหล่งฐานข้อมูลงานวิจัย สามารถโหลดวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม

NSRU Regis

บริการห้องทะเบียน จากฝ่ายทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

NSRU Mail

บริการ Email ที่นักศึกษาสามารถใช้สิทธิ์สำหรับการรับบริการจาก Google App for Education ฟรี

Internet & Software

นักศึกษาสามารถรับสิทธิ์บริใช้งานอินเทอร์เน็ต และ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ที่เปิดให้บริการ

Microsoft Office 365

นักศึกษาขอรับสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Office 365 ได้ฟรี

คลังความรู้เพื่อการแบ่งปัน

สืบค้นข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ NSRU Knowledge Sharing

ปฏิทินบัณฑิต

Image
แสดงรายละเอียด

ปฏิทินสอบวิทยานิพนธ์ ดุษฎีบัณฑิต

Image
แสดงรายละเอียด

ปฏิทินสอบวิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต

Image
แสดงรายละเอียด

ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ
ป.วิชาชีพครู

Image
แสดงรายละเอียด

ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ
บัณฑิตศึกษา

Image
แสดงรายละเอียด

ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ
บัณฑิตศึกษา กรณีรักษาสภาพ

เวทีนำเสนอผลงานวิจัย

ชื่อการประชุม ระยะเวลาการส่งบทความ ระยะเวลาจัดงาน/นำเสนอ รายละเอียด
การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายภาคเหนือฯ ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรรายละเอียด
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์1 พฤศจิกายน 2564 – 14 มกราคม 2565วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบแบบ Online และ On siteรายละเอียด
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 “การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยปัจจุบัน - 14 มกราคม 256525 มีนาคม 2565รายละเอียด
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์รอบที่ 1 (ม.ค. - 15 เม.ย.2565) รอบที่ 2 (20 เม.ย. - 20 พ.ค.2565)16 สิงหาคม 2565รายละเอียด
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 โดย คณะครุศาสตร์ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครธันวาคม 2564 – 30 มกราคม 256525 กุมภาพันธ์ 2565รายละเอียด
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยลัยราชภัฏชัยภูมิบัดนี้ - 30 เมษายน 2565วันที่ 12 กรกฎาคม 2565รายละเอียด
ชื่อการประชุม ระยะเวลาการส่งบทความ ระยะเวลาจัดงาน/นำเสนอ รายละเอียด

บัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นศูนย์กลาง ต่อการพัฒนาที่พร้อมด้วย
ความเชี่ยวชาญ, ด้านวิชาการ, นักวิจัย และ นักพัฒนา เพราะที่นี่ คือแหล่งเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด.

ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณค่าใช้จ่าย เหมาตลอดหลักสูตร

ปริญญาเอก

390,000.-

 • 65,000.-
 • 65,000.-
 • 65,000.-
 • 65,000.-
 • 65,000.-
 • 65,000.-
 • 1,500.-
 • 2,000.-
 • 100.-

ปริญญาโท+วิชาชีพครู

135,000.-

 • 27,000 .-
 • 27,000 .-
 • 27,000 .-
 • 27,000 .-
 • 27,000 .-
 • 1,500.-
 • 2,000.-
 • 100.-

ปริญญาโท

100,000.-

 • 20,000 .-
 • 20,000 .-
 • 20,000 .-
 • 20,000 .-
 • 20,000 .-
 • 1,500.-
 • 2,000.-
 • 100.-

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

35,000.-

 • 15,000.-
 • 10,000.-
 • 10,000.-
 • 100.-

เมูนที่ใช้บ่อย