ชื่อหลักสูตร

       ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพคร

       ภาษาอังกฤษ : Graduate Diploma Program in Teaching Profession

       เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรู้และความสามารถในการจัด การเรียนรู้จัดการชั้นเรียนด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถปฏิบัติหน้าที่ครูได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู มีการวิเคราะห์สังเคราะห์ และสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ได้ทั้งภาคทฤษฎีการฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพครู และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
  • วันเสาร์และวันอาทิตย์
  • ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ภาคการศึกษาปกติ

รายละเอียด

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
หมวดวิชาชีพเฉพาะ 33
1. วิชาชีพครู
    - วิชาบังคับ 27
2. วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 6
รวมทั้งหมด 33

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1115701 ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณของครู 3(3-0-6)
1155703 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5)
1145104 การประเมินการเรียนรู้ 3(2-2-5)
1005803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 2(90)
รวม 11

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1125202 ปรัชญาการศึกษา 2(3-0-6)
1125302 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3(2-2-5)
1005703 ทักษะทางภาษาสำหรับครู 3(2-2-5)
1005804 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3(240)
รวม 13

ภาคการศึกษาที่ 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1145411 การวิจัยในชั้นเรียน 3(2-2-5)
1135102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
1125303 การประกันคุณภาพทางการศึกษา 2(1-2-3)
1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3(240)
รวม 9
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
  • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ทวี ประธานหลักสูตร

ศษ.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
วท.ม.(ฟิสิกส์)
ค.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร์)
กศ.บ.(ฟิสิกส์)

Telephone : 08-9224-6575

e-Mail : supachai.t@nsru.ac.th

ดร.กุลรภัส เทียมทิพร กรรมการ

ปร.ด.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

Telephone : 09-1839-5651

e-Mail : kulrapas.t@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ศัยยกุล กรรมการ

ปร.ด.(การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)
บธ.บ. (การตลาด)

Telephone : 08-1532-0242

e-Mail : m_saiyakul@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานิษฎ์ สุระเสนา กรรมการ

ปร.ด.(จิตวิทยาให้คำปรึกษา)
กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
อ.บ.(ภาษาจีน)

Telephone : 09-3642-9245

e-Mail : nupuicute23@gmail.com

ดร.นันทวุฒิ นิยมวงษ์ กรรมการ

ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
วท.บ.(จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)

Telephone : 08-4012-3666

e-Mail : Nanthavut.n@nsru.ac.th

เมูนที่ใช้บ่อย

Social Media