;

บริการแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มคำร้อง

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลังสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระดาวน์โหลด
2บศ.1 - ขอหนังสือราชการ-ทั่วไปดาวน์โหลด
3บศ.2 - ขอหนังสือราชการ(เพื่อการทำวิจัย)ดาวน์โหลด
4บศ.3 - ขออนุญาตหัวหน้าหน่วยงานดาวน์โหลด
5บศ.4 - ขอลงทะเบียนหลังกำหนดดาวน์โหลด
6บศ.5 - (1 และ 2) รายละเอียดเทียบโอนรายวิชาดาวน์โหลด
7บศ.5 - เทียบโอนรายวิชาดาวน์โหลด
8บศ.6 - เพิ่ม ถอนรายวิชาดาวน์โหลด
9บศ.7 - ขอเปลี่ยนชื่อดาวน์โหลด
10บศ.8 - ลาป่วย-ลากิจดาวน์โหลด
11บศ.9 - ลาออกดาวน์โหลด
12บศ.10 - ลาพักการเรียนดาวน์โหลด
13บศ.11 - คืนสภาพ นศ.ดาวน์โหลด
14บศ.12 - ขอสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศดาวน์โหลด
15บศ.13 - ขอหนังสือรับรองดาวน์โหลด
16บศ.14 - ขอลงทะเบียนหัวข้อวิทยานิพนธ์ ป.โทดาวน์โหลด
17บศ.15 - แบบขอเปลี่ยนแปลงการสอนดาวน์โหลด
18บศ.16 - ยื่นผลการสอบภาษาต่างประเทศดาวน์โหลด
19บศ.17 - ขอสมัครสอบวัดคุณสมบัติ (QE) (ป.เอก)ดาวน์โหลด
20บศ.18 - ขอสอบประมวลความรู้ฯ (CE) (ป.โท)ดาวน์โหลด
21บศ.19 - ขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ ป.โท-แก้ไข2564 (ล่าสุด)ดาวน์โหลด
22บศ.19(1) - สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ ป.เอกดาวน์โหลด
23บศ.20 - แต่งตั้งที่ปรึกษาฯดาวน์โหลด
24บศ.20(1) - ขอเปลี่ยนปรึกษาฯดาวน์โหลด
25บศ.21(1) - สอบเค้าโครง (ป.โท) สำหรับ นศ. ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป (รุ่น 18 เป็นต้นไป)ดาวน์โหลด
26บศ.21(2) - สอบเค้าโครง(ป.เอก)ดาวน์โหลด
27บศ.22 - สอบป้องกัน (ป.โท) สำหรับ นศ. 2559 เป็นต้นไปดาวน์โหลด
28บศ.22 - สอบป้องกัน (ป.โท) สำหรับ นศ. ปีการศึกษา 2558 ลงไป (รุ่น 17 ลงไป)ดาวน์โหลด
29บศ.22(1) - สอบป้องกัน (ป.เอก)ดาวน์โหลด
30บศ.23(1) - ส่งเล่มแก้ไขเค้าโครงดาวน์โหลด
31บศ.23(2) - ส่งเล่มแก้ไขสอบป้องกัน (New)ดาวน์โหลด
32บศ.24 - ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Update 15-11-21)ดาวน์โหลด
33บศ.25 - ขอรับทุนวิทยานิพนธ์ดาวน์โหลด
34บศ.26 - ขอใบรายงานผลการศึกษาดาวน์โหลด
35บศ.29 - ขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายดาวน์โหลด
36บศ.30 - แบบการตรวจสอบการคัดลอกผลงานดาวน์โหลด
37บศ.31 - ขอเปลี่ยนชื่อเรื่องดาวน์โหลด
38บศ.40 - เชิญวิทยากร-ประจำรายวิชาดาวน์โหลด
39บศ.40(1) - เชิญวิทยากร - อบรมโครงการดาวน์โหลด
40บศ.42(2) - แบบสรุปส่งผล วิจัยดาวน์โหลด
41บศ.44 - แบบส่งผลสอบวัดความรู้ดาวน์โหลด
42บศ. 23/ 3 และ 23/4 แบบบันทึกรายการ ส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์-การค้นคว้าอิสระดาวน์โหลด
43ใบคำร้องขอขยายเวลาการสำเร็จการศึกษา และประกาศดาวน์โหลด