ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ

ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ

ลำดับ รายการ ประเภท ดาวน์โหลด
1ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550ระเบียบดาวน์โหลด
2ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550ระเบียบดาวน์โหลด
3ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการดำเนินงานบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549ระเบียบดาวน์โหลด
4ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566ระเบียบดาวน์โหลด
5ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2558ข้อบังคับดาวน์โหลด
6ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการเทียบโอนประสบการณ์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549ประกาศดาวน์โหลด
7ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558ประกาศดาวน์โหลด
8ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวปฏิบัติการขยายภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พ.ศ.2559ประกาศดาวน์โหลด
9ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องเกณฑ์การสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2559ประกาศดาวน์โหลด
10ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การตรวจสอบการคัดลอกหรือการซ้ำซ้อนกับผลงานทางวิชาการของผู้อื่น พ.ศ. 2560ประกาศดาวน์โหลด
11ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตประกาศดาวน์โหลด
12ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ประกาศดาวน์โหลด
13ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกาศดาวน์โหลด
14ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ขประกาศดาวน์โหลด
15ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การดำเนินการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ประกาศดาวน์โหลด

เมูนที่ใช้บ่อย