ชื่อหลักสูตร

       ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

       ภาษาอังกฤษ : Doctor of Education Program in Educational Administration

       หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตและพัฒนานักบริหารการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ มีบุคลิกลักษณะเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และมีความรู้เป็นเลิศทางด้านการบริหารการศึกษา สามารถทำการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือในการบริหารการศึกษา ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และสอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน โดยให้ผู้เรียนนำประสบการณ์มาบูรณาการกับศาสตร์สากล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นของตนอย่างยั่งยืน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • นักบริหารการศึกษาระดับสูง
 • นักนิเทศการศึกษาระดับสูง
 • นักวิชาการศึกษาระดับสูง
 • ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีความสามารถในการบริหารระดับสูง
วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
 • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
 • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนตุลาคม - เดือนกุมภาพันธ์
 • ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม

รายละเอียด

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
แบบ 1
(1.1)
แบบ 2
(2.1)
กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน 6* 6*
กลุ่มวิชาสัมพันธ์ - 6
กลุ่มวิชาเฉพาะ - 18
    1. วิชาเฉพาะด้านบังคับ - 12
    2. วิชาเฉพาะด้านเลือก 3* 6
วิทยานิพนธ์ 48 36
รวม 48 60
หมายเหตุ * รายวิชาไม่นับหน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1166901 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 3(2-2-5)
1131139 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
1166901 วิทยานิพนธ์ 8
รวม 8

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1166657 สัมมนาการออกแบบการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
1166901 วิทยานิพนธ์ 8
รวม 8

ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1166901 วิทยานิพนธ์ 8
รวม 8

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1166901 วิทยานิพนธ์ 8
รวม 8

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1166901 วิทยานิพนธ์ 8
รวม 8

ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1166901 วิทยานิพนธ์ 8
รวม 8

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1006110 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 3(2-2-5)
1131139 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาการบริหารองค์การทางการศึกษา 3(2-2-5)
1166501 การบริหารองค์การทางการศึกษา 3(2-2-5)
รวม 3

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1166504 สัมมนาทางการบริหารการศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ 3(2-2-5)
1146510 การวิจัยเชิงปริมาณ 3(2-2-5)
1166502 ภาวะผู้นำในยุคโลกาภิวัตน์ 3(2-2-5)
1166653 การนิเทศในการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
รวม 12

ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1166657 สัมมนาการออกแบบวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
1146511 การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(2-2-5)
1166503 นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
รวม 9

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1166901 วิทยานิพนธ์ 12
รวม 12

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1166901 วิทยานิพนธ์ 15
รวม 15

ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1166901 วิทยานิพนธ์ 9
รวม 9
 • ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาหรือมหาบัณฑิตสาขาอื่นและ
 • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตทั้งในและต่างประเทศที่ กพ. รับรอง มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีผลสอบ TOEFL ที่ระดับคะแนน 500 หรือผลการสอบ IELTS ที่ระดับคะแนน 5.5 ในกรณีผลสอบภาษาอังกฤษไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษและสอบให้ถึงเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดก่อนสำเร็จการศึกษาทั้งนี้ให้ประกาศเป็นปีๆ ไปและ
 • เคยทำวิทยานิพนธ์ในระดับมหาบัณฑิต และมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัย โดยมีผลการวิจัยทางด้านการบริหารการศึกษา ที่มีคุณภาพซึ่งไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ ประธานหลักสูตร

ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ศษ.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์)

Telephone : 08-5530-3456

e-Mail : paponsan@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง กรรมการ

ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ศษ.ม.(การวัดและการประเมินผลการศึกษา)
ค.บ.(วัดผลการศึกษา)

Telephone : 08-6925-4466

e-Mail : satorn2511@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน กรรมการ

กศ.ด.(บริหารการศึกษา)
ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
ศษ.บ.(การบริหารการศึกษา)
กศ.บ.(การแนะแนว)

Telephone : 08-1707-7910

e-Mail : teeppipat@hotmail.com

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ ด้วงสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตร

ค.ด.(การจัดการศึกษาและการเรียนรู้)
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)
กศ.บ.(การประถมศึกษา)

Telephone :

e-Mail :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู อาจารย์ประจำหลักสูตร

กศ.ด.(การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา)
กศ.ม.(การวิจัยการศึกษา)
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

Telephone : 08-7208-0766

e-Mail : saypu21@hotmail.com

เมูนที่ใช้บ่อย