บริการสำหรับนักศึกษา

เอกสารประกอบการจัดทำวิทยานิพนธ์ และ การค้นคว้าอิสระ

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1คู่มือ การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 (ใหม่ล่าสุด)ดาวน์โหลด
2รูปแบบตัวอักษรสำหรับวิทยานิพนธ์และการค้นคว่าอิสระ (ฟอนด์ TH SARABAN) ดาวน์โหลด

เมูนที่ใช้บ่อย