ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะกรรมการบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์

ประธานหลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คณะกรรมการบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน

ประธานหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คณะกรรมการบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณราย เทียมทัน

ประธานหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

คณะกรรมการบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ปาณาวงษ์

ประธานหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

คณะกรรมการบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธเษม

ประธานหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะกรรมการบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ทวี

ประธานหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

คณะกรรมการบัณฑิต

ดร.กุลรภัส เทียมทิพร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

เมูนที่ใช้บ่อย