ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินกร ชอัมพงษ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะกรรมการบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์

ประธานหลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คณะกรรมการบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน

ประธานหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คณะกรรมการบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณราย เทียมทัน

ประธานหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

คณะกรรมการบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ปาณาวงษ์

ประธานหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

คณะกรรมการบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธเษม

ประธานหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะกรรมการบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ทวี

ประธานหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

คณะกรรมการบัณฑิต

ดร.กุลรภัส เทียมทิพร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

เมูนที่ใช้บ่อย