ชื่อหลักสูตร

       ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

       ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Research and Evaluation

       หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เป็นสาขาวิชาที่ว่าด้วยการออกแบบหลักสูตร และจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับท้องถิ่น มีมาตรฐาน และทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและสังคม ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งการเผยแพร่แนวคิด แนวทาง ระบบ หลักปฏิบัติ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาของชาติให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จึงมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตลอดจนมี ความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อความ ต้องการที่หลากหลายทั้งของผู้เรียนและสังคมมากยิ่งขึ้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  • ผู้สอน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงระดับอุดมศึกษา
  • ศึกษานิเทศก์ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และเกี่ยวข้องกับวิจัย วัดและประเมินผลทางการศึกษา การประกันคุณภาพทางการศึกษา
  • นักวิชาการศึกษาที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา
  • นักวิจัยและนักประเมินที่ทำหน้าที่ติดตามประเมินผลทางการศึกษา
  • นักการศึกษาท้องถิ่น
วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
  • ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา

รายละเอียด

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
แผน ก (2)
1. วิชาพื้นฐาน 6
2. วิชาเฉพาะด้าน (20)
    - วิชาบังคับร่วม 14
    - วิชาบังคับเฉพาะ -
    - วิชาเลือก 6
3. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 12
4. วิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต
รวมทั้งหมด 38

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1147101 การวัดและประเมินผลตามฐานสมรรถนะ 3(2-2-5)
1126702 สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
1126703 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
1006002 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา* 3(3-0-6)
รวม 9

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1147701 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 3(2-2-5)
1147301 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 3(2-2-5)
1147702 การวิจัยเชิงประเมิน 3(2-2-5)
1147801 สัมมนาทางการวิจัยและประเมินผลการศึกษา 1 1(0-2-1)
รวม 10

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1147802 สัมมนาทางการวิจัยและประเมินผลการศึกษา 2 1(0-2-1)
1147xxx รายวิชาเลือก 1 3(2-2-5)
1147901 วิทยานิพนธ์ 1 6
รวม 10

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1147xxx รายวิชาเลือก 2 3(2-2-5)
1147902 วิทยานิพนธ์ 2 6
รวม 9
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
  • มีคุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร บูรณาหิรัณห์ ประธานหลักสูตร

กศ.ด (วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา)
กศ.ม. (วิจัยและพัฒนาการศึกษา)
ค.บ. (การประถมศึกษา)

Telephone : 09-9241-9696

e-Mail : panawong_2@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู กรรมการ

กศ.ด (วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา)
กศ.ม. (การวิจัยการศึกษา)
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

Telephone : 08-7208-0766

e-Mail : saypu21@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา กรรมการ

ปร.ด (วิจัย วัดผล และสถิติทางการศึกษา)
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
ค.บ. (คณิตศาสตร์)

Telephone : 08-9958-0679

e-Mail : bubpha_j@hotmail.com

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ อาจารย์ประจำหลักสูตร

กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา)
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)

Telephone : 08-7919-9694

e-Mail :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศน์ คำรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร

ค.ด.(การจัดการการศึกษาและการเรียนรู้)
ค.ม.(วิจัยการศึกษา)
กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

Telephone : 08-4573-7200

e-Mail : nivesrin@hotmail.com

เมูนที่ใช้บ่อย