ชื่อหลักสูตร

       ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

       ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Curriculum and Instruction

       หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เป็นสาขาวิชาที่ว่าด้วยการออกแบบหลักสูตร และจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับท้องถิ่น มีมาตรฐาน และทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและสังคม ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งการเผยแพร่แนวคิด แนวทาง ระบบ หลักปฏิบัติ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาของชาติให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จึงมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตลอดจนมี ความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อความ ต้องการที่หลากหลายทั้งของผู้เรียนและสังคมมากยิ่งขึ้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  • ผู้สอน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงระดับอุดมศึกษา
  • ศึกษานิเทศก์
  • นักวิชาการศึกษา
  • นักวิจัยการศึกษา
  • อาชีพอิสระ
วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
  • ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา

รายละเอียด

แบบปกติ (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
แผน ก (2) แผน ข
1. วิชาพื้นฐาน 3 3
2. วิชาเฉพาะด้าน (23) (29)
    - วิชาบังคับร่วม 14 14
    - วิชาบังคับเฉพาะ - -
    - วิชาเลือก 9 15
     -ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร - -
3. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 12 6
4. วิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต
รวมทั้งหมด 38 38
แบบเพิ่มเติมวิชาชีพครู (สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
แผน ก (2) แผน ข
1. วิชาพื้นฐาน 3 3
2. วิชาเฉพาะด้าน (35) (41)
    - วิชาบังคับร่วม 14 14
    - วิชาบังคับเฉพาะ 12 12
    - วิชาเลือก - 6
     -ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร 9 9
3. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 12 6
4. วิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต
รวมทั้งหมด 50 50

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1126201 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
1126301 การจัดการเรียนร 3(2-2-5)
1126702 สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
1126xxx รายวิชาเลือก 1 3(x-x-x)
รวม 12

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1126703 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5)
1126504 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5)
1126xxx รายวิชาเลือก 2 3(x-x-x)
1126xxx รายวิชาเลือก 3 3(x-x-x)
รวม 12

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1165903 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนรู้ 1 1(0-2-1)
1126901 วิทยานิพนธ์ 1 6
รวม 7

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1126804 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนรู้ 2 1(0-2-1)
1126902 วิทยานิพนธ์ 2 6
รวม 7

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1126201 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
1126301 การจัดการเรียนร 3(2-2-5)
1126702 สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
1126xxx รายวิชาเลือก 1 3(x-x-x)
รวม 12

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1126703 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5)
1126504 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5)
1126xxx รายวิชาเลือก 2 3(x-x-x)
1126xxx รายวิชาเลือก 3 3(x-x-x)
รวม 12

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1126803 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนรู้ 1 1(0-2-1)
1126xxx รายวิชาเลือก 4 3(x-x-x)
1126905 การค้นคว้าอิสระ 1 3
รวม 7

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1126804 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนรู้ 2 1(0-2-1)
1126xxx รายวิชาเลือก 5 3(x-x-x)
1126906 การค้นคว้าอิสระ 2 3
รวม 7

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1126201 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
1126301 การจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
1006701 ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพคร 3(3-0-6)
1006703 ทักษะทางภาษาสำหรับครู 3(2-2-5)
1006801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(0)
รวม 13

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1006702 จิตวิทยาสำหรับครู 3(3-0-6)
1126504 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5)
1126701 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6)
1006802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 2 2(60)
รวม 11

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1126702 สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
1126803 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนรู้ 1 1(0-2-1)
1006803 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3(240) ปฏิบัติ
1126901 วิทยานิพนธ์ 1 6
รวม 13

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1126703 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5)
1126804 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนรู้ 2 1(0-2-1)
1006804 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3(240) ปฏิบัติ
1126902 วิทยานิพนธ์ 2 6
รวม 13

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1126201 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
1126301 การจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
1006701 ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 3(3-0-6)
1006703 ทักษะทางภาษาสำหรับครู 3(2-2-5)
1006801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(30)
รวม 13

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1006702 จิตวิทยาสำหรับครู 3(3-0-6)
1126504 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5)
1126701 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6)
1006802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 2 2(60)
รวม 11

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1126702 สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
1126803 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนรู้ 1 1(0-2-1)
1126xxx รายวิชาเลือก 1 3(x-x-x)
1126905 การค้นคว้าอิสระ 1 3
1006803 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3(240) ปฏิบัติ
รวม 13

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1126703 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5)
1126xxx รายวิชาเลือก 2 3(x-x-x)
1126804 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนรู้ 2 1(0-2-1)
1126906 การค้นคว้าอิสระ 2 3
1006804 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3(240) ปฏิบัติ
รวม 13
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
  • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กรรมการประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณราย เทียมทัน ประธานหลักสูตร

ค.ด.(เทคโนโลยีและ สื่อสารการศึกษา)
ศษ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

Telephone : 08-1972-5294

e-Mail : pannarai.t@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ เอี่ยมแก้ว กรรมการ

ค.ด.(การจัดการการศึกษาและการเรียนรู้)
ศษ.ม.(หลักสูตรและการนิเทศ)
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

Telephone : 08-1740-7970

e-Mail : taitumajag@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศน์ คำรัตน์ กรรมการ

ค.ด.(การจัดการการศึกษาและการเรียนรู้)
ค.ม.(วิจัยการศึกษา)
กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

Telephone : 08-4573-7200

e-Mail : nivesrin@hotmail.com

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ งามนิล อาจารย์ประจำหลักสูตร

ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
ค.ม.(นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

Telephone : 08-7524-9659

e-Mail : suthathip.n@nsru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ อาจารย์ประจำหลักสูตร

กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา)
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)

Telephone : 08-7919-9694

e-Mail :

เมูนที่ใช้บ่อย