• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เปิดรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา รุ่นที่ 1


เปิดรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา รุ่นที่ 1


มาตรฐานที่เปิด
มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 มกราคม 2561
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พื้นที่การศึกษาย่านมัทรี
เวลา 09.00 - 16.00 น. 

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร และกำหนดการตามไฟล์ที่แนบหลักฐานประกอบการสมัครและรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม
มาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)

2. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

3. สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

4. สำเนาวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา โดยการเทียบโอน การทดสอบ หรือการฝึกอบรม

5. กรณีใช้ผลการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2558-2559 ให้แนบสำเนาวุฒิบัตรรับรองความรู้ฯ โดยการฝึกอบรม หรือประกาศผลการผ่านการฝึกอบรมที่มีรายชื่อของตนเองจากเว็บไซต์ของคุรุสภา

6. กรณีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่คณะกรรมการคุรุสภาให้การรับรอง จะต้องดำเนินการขอรับเอกสารหลักฐานในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ผ่านระบบสารสนเทศบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง