• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์สุชานาฎ ไชยวรรณะ
หัวหน้าสาขา

อาจารย์สุชานาฎ ไชยวรรณะ - หัวหน้าสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ธีราพร กุลนานันท์
อาจารย์ประจำสาขา

ผศ.ดร.ธีราพร กุลนานันท์ - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์
อาจารย์ประจำสาขา

ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์อนงค์นารถ ยิ้มช้าง
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์อนงค์นารถ - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม