• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์พรรณี เหมะสถล
หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์พรรณี เหมะสถล - หัวหน้าสาขาวิชา

Telephone : 09-4626-9695

e-Mail : panneei49@gmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ไอริน ชุ่มเมืองเย็น
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ไอริน ชุ่มเมืองเย็น - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone :

e-Mail :

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์วีรวัฒน์ ไทยขำ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์วีรวัฒน์ ไทยขำ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 09-7920-6929

e-Mail : weerawattk29@gmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ขวัญชนก กิจเธาว์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ขวัญชนก กิจเธาว์ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 09-4380-3337

e-Mail : kwnachanok2536kic@gmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม