• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาพลศึกษา

ผศ.สุชาติ จันทร์ดอกไม้
หัวหน้าสาขา

ผศ.สุชาติ จันทร์ดอกไม้ - หัวหน้าสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.สยาม ทองใบ
อาจารย์ประจำสาขา

ดร.สยาม ทองใบ - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ธนสิริ โชคทวีพาณิชย์
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ธนสิริ โชคทวีพาณิชย์ - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ทินกร ชอัมพงษ์
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ทินกร ชอัมพงษ์ - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์สุทธิกร แก้วทอง
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์สุทธิกร แก้วทอง - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

ว่าที่ร้อยตรีภัทริศวร์ ดำเสน
อาจารย์ประจำสาขา

ว่าที่ร้อยตรีภัทริศวร์ ดำเสน - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ชิดชนก ศรีสวัสดิ์
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ชิดชนก ศรีสวัสดิ์ - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ภูรี ณรงค์วานิช
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ภูรี ณรงค์วานิช - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์สุภกิจ วิริยะกิจ
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์สุภกิจ วิริยะกิจ - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์
อาจารย์ประจำสาขา

รศ.วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ภัทรดล เพชรพลอยนิล
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ภัทรดล เพชรพลอยนิล - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์วัชราช ศรไชย
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์วัชราช ศรไชย - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม