• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

อาจารย์ ดร.วุฒิชัย พิลึก
หัวหน้าสาขา และ ประธานหลักสูตร ป.เอก

อาจารย์ ดร.วุฒิชัย พิลึก - หัวหน้าสาขา และ ประธานหลักสูตร ป.เอก

Telephone : 09-4601-6404

e-Mail : woodiefamous@gmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ดวงใจ พุทธเษม
ประธานหลักสูตร ป.โท

ผศ.ดร.ดวงใจ พุทธเษม - ประธานหลักสูตร ป.โท

Telephone : 06-1689-2626

e-Mail : puttasem@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม - ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

Telephone : 08-4123-4892

e-Mail : kraiwit.liw@gmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.กุลรภัส เทียมทิพร
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ ดร.กุลรภัส เทียมทิพร - อาจารย์ประจำสาขา

Telephone : 09-1839-5651

e-Mail : kulrapas.t@gmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.นันธวัช นุนารถ
ประธานหลักสูตร ป.ตรี

ผศ.ดร.นันธวัช นุนารถ - ประธานหลักสูตร ป.ตรี

Telephone : 08-1491-4555

e-Mail : nuntawatnunart.nn@gmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ณิชารีย์ ป้อมสัมฤทธิ์
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ณิชารีย์ ป้อมสัมฤทธิ์ - อาจารย์ประจำสาขา

Telephone : 08-6590-1189

e-Mail : nicharee@nsru.ac.th

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ภราดร พิมพันธุ์
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ ดร.ภราดร พิมพันธุ์ - อาจารย์ประจำสาขา

Telephone : 08-7729-5684

e-Mail : paradorn.p@nsru.ac.th

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.พรรณราย เทียมทัน
อาจารย์ประจำสาขา

ผศ.ดร.พรรณราย เทียมทัน - อาจารย์ประจำสาขา

Telephone : 08-1972-5294

e-Mail : pannarai.t@gmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.มงคล จันทร์ภิบาล
อาจารย์ประจำสาขา

ผศ.มงคล จันทร์ภิบาล - อาจารย์ประจำสาขา

Telephone : 08-9172-3358

e-Mail : kumkol@gmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์รพิกร ฉลองสัพพัญญู
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์รพิกร ฉลองสัพพัญญู - อาจารย์ประจำสาขา

Telephone :

e-Mail :

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม