• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สำนักงานคณบดี

นางสาวพงษ์ลดา คงหอม
หัวหน้าสำนักงาน

นางสาวพงษ์ลดา คงหอม - หัวหน้าสำนักงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ชำนาญการ)

Telephone : 08-1475-0288

e-Mail : phonglada_mk@hotmail.com

Other : MIS NSRU

นางสาวเบญจพรรณ ทองคำน้อย
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

นางสาวเบญจพรรณ ทองคำน้อย - เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

ตำแหน่งงาน : ลูกจ้างประจำ

Telephone : 08-9856-8104

e-Mail :

Other : MIS NSRU

นางสาวจรินทร สุขขานน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจรินทร สุขขานน - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งงาน : ธุรการและสารบรรณ(ปฏิบัติการ)

Telephone : 08-7199-0611

e-Mail : rinja_1@hotmail.com

Other : MIS NSRU คู่มือปฏิบัติงาน

นางชไมพร อู๋ชนะภัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางชไมพร อู๋ชนะภัย - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งงาน : การเงินและพัสดุ(ปฏิบัติการ)

Telephone :

e-Mail : bua2522@hotmail.com

Other : MIS NSRU คู่มือปฏิบัติงาน

นายราเมศ ชาญณรงค์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายราเมศ ชาญณรงค์ - นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งงาน : นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ)

Telephone :

e-Mail : rames.c@nsru.ac.th

Other : MIS NSRU คู่มือปฏิบัติงาน

ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร หมวกเอี่ยม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร หมวกเอี่ยม - นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งงาน : วิชาการและงานทะเบียน(ปฏิบัติการ)

Telephone : 08-6933-9096

e-Mail : icewirapat@gmail.com

Other : MIS NSRU คู่มือปฏิบัติงาน

นางสำราญ สระเกตุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสำราญ สระเกตุ - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งงาน : การเงินและพัสดุ(ปฏิบัติการ)

Telephone :

e-Mail : sarinya25_23@hotmail.com

Other : MIS NSRU คู่มือปฏิบัติงาน

นายภิรณัฏฐ์ ดิษฐเจริญ
นักวิชาการศึกษา

นายภิรณัฏฐ์ ดิษฐเจริญ - นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งงาน : ประกันคุณภาพ(ปฏิบัติการ)

Telephone : 08-6914-7576

e-Mail : d.wutthipan@hotmail.com

Other : MIS NSRU คู่มือปฏิบัติงาน

นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งงาน : พนักงานราชการ

Telephone : 08-1735-0621

e-Mail : patchree16@gmail.com

Other : MIS NSRU

นายวุฒิพงศ์ ฝ่ายอุปละ
นักวิชาการศึกษา

นายวุฒิพงศ์ ฝ่ายอุปละ - นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งงาน : ลูกจ้างชั่วคราว

Telephone : 09-2564-9452

e-Mail : wuttiphong.f@nsru.ac.th

Other : MIS NSRU

นางสาวศิริพร ไม้ลำดวน
นักวิชาการศึกษา

นางสาวศิริพร ไม้ลำดวน - นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งงาน : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(ปฏิบัติการ)

Telephone : 09-3135-0124

e-Mail : beebiiz13@gmail.com

Other : MIS NSRU

นางสาวณัฐชา นิ่มทอง
นักวิชาการศึกษา

นางสาวณัฐชา นิ่มทอง - นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งงาน : ลูกจ้างชั่วคราว

Telephone : 08-5725-9217

e-Mail : natthacha.n1997@gmail.com

Other : MIS NSRU