• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พนักงานสายสนับสนุน

นางสาวพงษ์ลดา คงหอม
หัวหน้าสำนักงาน

นางสาวพงษ์ลดา คงหอม - หัวหน้าสำนักงาน


ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวเบญจพรรณ ทองคำน้อย
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

นางสาวเบญจพรรณ ทองคำน้อย - เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด


ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวจรินทร สุขขานน
บริหารงานทั่วไป

นางสาวจรินทร สุขขานน - บริหารงานทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม

นางชไมพร อู๋ชนะภัย
การเงิน

นางชไมพร อู๋ชนะภัย - การเงิน


ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสำราญ สระเกตุ
บริหารงานทั่วไป

นางสำราญ สระเกตุ - บริหารงานทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม

ราเมศ ชาญณรงค์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ราเมศ ชาญณรงค์ - นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ข้อมูลเพิ่มเติม

ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร หมวกเอี่ยม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร หมวกเอี่ยม - นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ข้อมูลเพิ่มเติม

นายภิรณัฏฐ์ ดิษฐเจริญ
นักวิชาการศึกษา

นายภิรณัฏฐ์ ดิษฐเจริญ - นักวิชาการศึกษา


ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง
พนักงานราชการ

นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง - พนักงานราชการ


ข้อมูลเพิ่มเติม