• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW & Activities

Education-News

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อคณะครุศาสตร์

08-02-2018 Webmaster

แจ้งนักศึกษาที่สมัครเป็นตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

28-01-2018 ICEIT

แจ้งผู้ที่ลงทะเบียนฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร

26-01-2018 ICEIT

แจ้ง การส่งเอกสารสมัครเข้าร่วมโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

19-01-2018 Webmaster

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับสมัครบทความวิชาการ บทความวิจัย

19-01-2018 Webmaster

ค่ายเตรียมความพร้อมคณิต...พิชิตฝัน ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัคร 15 มกราคม - วันที่ 10 มีนาคม 2561

17-01-2018 Webmaster

อ่านเพิ่ม

ข่าวกิจกรรม

NEW & Activities

Education-Activities

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น

16-02-2018 Webmaster

สัมมนาปลายภาค 2/2560

13-02-2018 Webmaster

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพัก ย่านมัทรี ด้านคุณธรรม จริยธรรม : บริหารจิต เจริญปัญญา

08-02-2018 Webmaster

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาวิชาภาษาไทย

03-02-2018 Webmaster

อ่านเพิ่ม

ข่าวอบรม

NEW & Activities

Education-Training

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ลูกไก่

16-02-2018 Webmaster

เปิดรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 1 (มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู และมาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา)

16-02-2018 ICEIT

เปิดรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา รุ่นที่ 1

16-01-2018 Webmaster

รายละเอียดการอบรมครูประจำการ-ประจำปีงบประมาณ-2560

วันที่ 25-07-2017 ICEIT

เอกสารประเมินอบรมหลักสูตรครูประจำการ ปีการศึกษา 2560

วันที่ 25-07-2017 ICEIT

รายชื่อผู้รับวุฒิบัตรผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน รุ่นที่ 3 ทั้งหมด 3 หลักสูตร

วันที่ 21-07-2017 ICEIT

อ่านเพิ่ม