• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาทดสอบวัดและประเมินผล

ผศ.ดร.นิเวศน์ คำรัตน์
หัวหน้าสาขา

ผศ.ดร.นิเวศน์ คำรัตน์ - หัวหน้าสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง
อาจารย์ประจำสาขา

ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี
อาจารย์ประจำสาขา

ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ
อาจารย์ประจำสาขา

ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา
อาจารย์ประจำสาขา

ผศ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.สายทิตย์ ยะฟู
อาจารย์ประจำสาขา

ดร.สายทิตย์ ยะฟู - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สิริพร ปาณาวงษ์
อาจารย์ประจำสาขา

ผศ.ดร.สิริพร ปาณาวงษ์ - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม