• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง
คณบดี

ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง - คณบดี


ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ชญานิษฎ์ สุระเสนา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ชญานิษฎ์ สุระเสนา - รองคณบดีฝ่ายบริหาร


ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สายทิตย์ ยะฟู
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.สายทิตย์ ยะฟู - รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดรทินกร ชอัมพงษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.ทินกร ชอัมพงษ์ - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.อาภากร โพธิ์ดง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.อาภากร โพธิ์ดง - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์วัชรศักดิ์ มาเกิด
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์วัชรศักดิ์ มาเกิด - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา


ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์
ผู้ช่่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ผศ.ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ - ผู้ช่่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา


ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม - ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


ข้อมูลเพิ่มเติม