• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง
คณบดี

ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง - คณบดี

ปริญญาเอก : ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)

ปริญญาโท : ศษ.ม.(การวัดและการประเมนผลการศึกษา)

ปริญญาตรี : ค.บ.(วัดผลการศึกษา)


ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ชญานิษฎ์ สุระเสนา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ชญานิษฎ์ สุระเสนา - รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ปริญญาเอก : ปร.ด.(จิตวิทยาให้คำปรึกษา)

ปริญญาโท : กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)

ปริญญาตรี : อ.บ.(ภาษาจีน)


ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ปริญญาเอก : ปร.ด.(วิจัย วัดผล สถิติการศึกษา)

ปริญญาโท : กศ.ม.(วัดผลการศึกษา)

ปริญญาตรี : ค.บ.(คณิตศาสตร์)


ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สายทิตย์ ยะฟู
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.สายทิตย์ ยะฟู - รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ปริญญาเอก : กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา)

ปริญญาโท : กศ.ม.(การวิจัยการศึกษา)

ปริญญาตรี : ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)


ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดรทินกร ชอัมพงษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.ทินกร ชอัมพงษ์ - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ปริญญาเอก : ค.ด.(การบริหารการศึกษา)

ปริญญาโท : กศ.ม.(พลศึกษา)

ปริญญาตรี : ศษ.บ.(พลศึกษา)


ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.อาภากร โพธิ์ดง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.อาภากร โพธิ์ดง - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ปริญญาเอก : กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)

ปริญญาโท : กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)

ปริญญาตรี : ศศ.บ.(พัฒนาสังคม)


ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์วัชรศักดิ์ มาเกิด
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์วัชรศักดิ์ มาเกิด - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ปริญญาโท : วท.ม.(ชีววิทยา)

ปริญญาตรี : วท.บ.(ชีววิทยา)


ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์
ผู้ช่่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ผศ.ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ - ผู้ช่่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ปริญญาเอก : ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)

ปริญญาโท : ศษ.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

ปริญญาตรี : วท.บ.(วิทยาศาสตร์)


ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม - ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ปริญญาเอก : กศ.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

ปริญญาโท : ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) , กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ปริญญาตรี : ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)


ข้อมูลเพิ่มเติม