• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ค่ายเตรียมความพร้อมคณิต...พิชิตฝัน ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัคร 15 มกราคม - วันที่ 10 มีนาคม 2561

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดทำโครงการ ค่ายเตรียมความพร้อมคณิต...พิชิตฝัน ครั้งที่ 2 เพื่อจัดประสบการณ์ให้นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยกำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 23 - 27 เมษายน 2561

คณะครุศาสตร์ การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่กาลังจะขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษา โดยมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - วันที่ 10 มีนาคม 2561 ตามรายละเอียดโครงการที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ หรือสามารถดูรายละเอียดได้จาก Facebook Page:ค่ายเตรียมความพร้อมคณิตพิชิตฝัน (bit.ly/MathCampNSRUfanpage) หรือเวปไซต์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์