• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สัมมนาปลายภาค 2/2560

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดสัมมนาปลายภาค 2/2560 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ต่อจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวให้คำแนะนำและชี้แจงทิศทางการสอบบรรจุครู เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะสอบบรรจุ นอกจากนั้นยังร่วมหารือกับผู้อำนวยการโรงเรียนที่มาเข้าร่วม เพื่อหาแนวทางปฏิบัติ และพัฒนาในส่วนของการผลิตบัณฑิตในอนาคต ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อจะพัฒนาให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด และทางโรงเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และในช่วงท้ายก็มีการจัดประกวดบทความวิจัยของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ได้นำหลักกาารเรียนการสอนไปใช้ในการสอนในสถานศึกษา เพื่อเป็นโปรโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้สนใจที่เข้าร่วมในสัมมนาปลายภาคนี้ โครงการดีดีแบบนี้ เพื่อนักศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียน และครู โดยเป็นโครงการภายใต้การบริหารงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์