• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การอบรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี

วัยอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดอบรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี ณ ห้องประชุมภูมิภัทราคม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนยจัดการศึกษาย่านมัทรี ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ การอบรมในครั้งนี้ ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ หมาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้ความสนใจ และเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และส่งผลถึงงานทางด้านประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีคุณภาพมากขึ้นต่อไป การอบรมในครั้งนี้ เป็นโครงการภายใต้การบริหารงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์