• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมวลภาพ การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2561

ประมวลภาพ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ดร.สุพัฒนา หอมบุพผา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ชญานิษฎ์ สุระเสนา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ และได้นำเสนอการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ในยุค Thailand 4.0 พร้อมด้วยกระบวนการ และทิศทางในการผลิตครูต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังได้ให้ความสนใจ และซักถามถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตครู เพื่อรองรับสมรรถนะ ครูต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งยังกล่าวชมเชย กระบวนการในการทำงาน ส่วนของการผลิตครู ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์