• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมวลภาพการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี

ประมวลภาพการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี และทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (พ.ศ. 2560-2564)

ในวันที่ 13-14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ดร.สมศักดิ์ ลิลา  ให้เกียรติเป็นวิทยากรเรื่อง “มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล” 

โดยแบ่งกลุ่มระดมความคิด ซึ่งคณะครุศาสตร์มีพันธกิจหลักสำคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ นำทีมโดย ดร.สุพัฒนา หอมบุพผา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.ชญานิษฎ์ สุระเสนา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว นำเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ อ.เสรี ชิโนดม รศ.ดร. สมพร ชัยยะ และ ดร.สมศักดิ์ ลิลา วิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะ