• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ณ ห้องการฬพฤกษ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์