• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ เอี่ยมแก้ว

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ปาณาวงษ์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธเษม