• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Project Based Learning โดย Assoc.Prof.Dr. Callum Johnston จาก School of Education Francis Marion University, USA.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.ชญานิษฎ์ สุระเสนา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ได้เข้าร่วมรับฟังการสรุปเนื้อหาเรื่อง Project Based Learning โดย Assoc.Prof.Dr. Callum Johnston จาก School of Education Francis Marion University, USA. และแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโอกาสในความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต