• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การสัมมนา องค์ความรู้งานวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนางานวิจัย

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ เข้าร่วมการสัมมนา องค์ความรู้งานวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสุนทรียสนทนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์