• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมวลภาพ งานกีฬาวันเด็ก ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 12 มกราคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานกีฬาวันเด็ก ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภํกนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้น ได้รับเกียรติจาก ดร.ภิญโญ นิโรจน์ กล่าวให้กำลังใจแก่นักเรียน พร้อมทั้ง จี้แจงจุดประสงค์ในการจัดการแข่งขัน ให้รู้จักรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภํฏนครสวรรค์ ให้กำลังใจ พร้อมทั้งเยี่ยมชม ความพร้อมของสถานที่จัดการแข่งขัน อาหาร น้ำดื่ม แก่นักกัฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว