• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธนสิริ โชคทวีพาณิชย์ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธนสิริ โชคทวีพาณิชย์ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แขนงวิชา สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา