• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการอบรมพุทธบุตรฯ ในหัวข้อธรรมะกับวัยรุ่น บรรยายโดย พระมหาสมปอง

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการอบรมพุทธบุตรฯ ในหัวข้อธรรมะกับวัยรุ่น โดยมีผู้บริหาร นำโดย อาจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ทองแดง สุกเหลือง
พร้อมด้วย นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระดับชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดยพระมหาสมปอง ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนตรสวรรค์