• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สัมมนาปลายภาค นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 9 มกราคม 2562

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดสัมมนาปลายภาค นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประจักร รอดอาวุธ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการบรรยายชี้แจงรายละเอียดและทิศทางการผลิตครู จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน หอมบุปผา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พิมรา ทองแสง อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายใต้หัวข้อ สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน