• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศ!! อบรมเตรียมความพร้อมสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนเมษายน 2562


ประกาศ!! อบรมเตรียมความพร้อมสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนเมษายน 2562

 
ฝึกอบรมวันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ training 1 ชั้น 2 อาคาร 15 

เงื่อนไขสำหรับการอบรม 
1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาค ปกติ และภาคกศ.บป. ทุกชั้นปี 
2. ไม่จำเป็นจะต้องผ่านเกณฑ์เงื่อนไขใดๆ 
3. ต้องสมัครอบรมด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ http://traincomqa.nsru.ac.th
4. มีการอบรมทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยจัดการอบรมครั้งละ 30 ที่นั่ง 
5. อบรมในช่วงเวลา 13.00 - 16.00 ทุกวันพุธ ในสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน 
6. การอบรม เป็นการจัดการอบรมอย่างเดียว โดยนักศึกษาจะต้องไปทำการหาวันสอบและสมัครสอบด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต 
เว็บไซต์ comqa.nsru.ac.th 
*** สำรองที่นั่งอบรมด้วยตนเองที่เว็บไซต์ : http://traincomqa.nsru.ac.th ***